دوتا ۲

دوتا ۲ برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ در نمایشگاه گیمزکام با قابلیت بازی برای عموم به نمایش گذاشته شد. بعد از ۲ سال نسخه تست، در تاریخ جولای ۲۰۱۳ ، دوتا ۲ رسماً بر روی استیم برای ویندوز، و در روزهای بعد برای لینوکس و مک انتشار یافت.

Treasure of Unbound Majesty
Treasure
Rare
Treasure of the Frosted Flame
Treasure
Mythical
Treasure of Unbound Majesty
Treasure
Rare
Treasure of Unbound Majesty
Treasure
Rare
Treasure of Unbound Majesty
Treasure
Rare
Warhammer: Treasure of the Old World
Treasure
Rare
Bracers of the Cavern Luminar
Wearable
Immortal
Yulsaria's Mantle
Wearable
Immortal
Transversant Soul
Wearable
Immortal
Helmet and hood of the Antipodeans
Wearable
Rare
Transversant Soul
Wearable
Immortal
Dread Requisition
Wearable
Immortal
Treasure of Unbound Majesty
Treasure
Rare
Frostglade Familiar
Bundle
Rare